^
Макдеонски (МК)English (UK)
 • 1 Мариово
  Селска архитектура во Мариово, с. Кален. 1996 година.
 • 2 Враќње од нива.
  Село Зубовце, Кумановско, 1998 година.
 • 3 Зурлаџии
  Пред црквата „Свети Јован“ во селото Црешево, Скопско.
 • 4 На Илинден
  Село Павлешенце, Овче Поле, 2002 година.
 • 5 Транспорт на дрва
  Село Калаузлија, Радовишко, 1996 година.

Македонско етнолошко друштво

Пристапница

Потенцијалниот член треба да пополни пристапна изјава (Пристапница) со која доброволно се зачленува во МЕД. Пристапната изјава треба да ги содржи основните податоци: име и презиме, датум на раѓање, адреса, статус (вработен, невработен, студент), работно место и институција (доколку е вработен) и кратка биографија (CV) за ангажираноста на професионален план како етнолог (евентуални објавени трудови, поставени изложби, членување во други асоцијации и сл.), датум на поднесувањето на барањето за зачленување и своерачен потпис.

Согласно член 12, алинеја 4 од Статутот, секој член на МЕД е должен редовно да ја плаќа членарината. Годишната членарина за 2011 година изнесува 500 денари, а може да се плаќа и на две рати. Студентите и невработените членови се ослободени од плаќањето членарина.

Жиро-сметката на Македонското етнолошко друштво е: 300000001276168, Комерцијална банка А.Д. Скопје.

Превземи Пристапница

Придружете ни се

 

 

 

XI Меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови "Кратово 2022" е поддржан од Амбасата на Израел во Загреб, Република Хрватска

 Emblem_of_Israel.svg.png          

XI International Festival of Ethnological Documentary Films "Kratovo 2022" is supported by the Embassy of Israel in Zagreb, Republic of Croatia