^
Макдеонски (МК)English (UK)
 • 1 Мариово
  Селска архитектура во Мариово, с. Кален. 1996 година.
 • 2 Враќње од нива.
  Село Зубовце, Кумановско, 1998 година.
 • 3 Зурлаџии
  Пред црквата „Свети Јован“ во селото Црешево, Скопско.
 • 4 На Илинден
  Село Павлешенце, Овче Поле, 2002 година.
 • 5 Транспорт на дрва
  Село Калаузлија, Радовишко, 1996 година.

Македонско етнолошко друштво

Пристапница

Потенцијалниот член треба да пополни пристапна изјава (Пристапница) со која доброволно се зачленува во МЕД. Пристапната изјава треба да ги содржи основните податоци: име и презиме, датум на раѓање, адреса, статус (вработен, невработен, студент), работно место и институција (доколку е вработен) и кратка биографија (CV) за ангажираноста на професионален план како етнолог (евентуални објавени трудови, поставени изложби, членување во други асоцијации и сл.), датум на поднесувањето на барањето за зачленување и своерачен потпис.

Read more...

Членови на телата

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ТЕЛАТА НА МАКЕДОНСКОТО ЕТНОЛОШKO ДРУШТВО

Претседател на МЕД: Проф. д-р Зоранчо Малинов
Секретар на МЕД: М-р Владимир Боцев

Read more...

Статут

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ТЕЛА НА ДРУШТВОТО

(член 1 од Статутот на МЕД)

Македонското етнолошко друштво е здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните и професионалните етнолози, кое има за цел да ја развива, негува и унапредува етнолошката дејност и наука, да презема активности за подигање на стручната подготовка на своите членови, како и остварување на други прашања од заеднички интерес.

Read more...

Историја

На 19.09.1975 година Огранокот на Етнолошкото друштво на Југославија за Македонија, на својата седница на Собранието, изврши реорганизација на тој Огранок - според можностите на новиот Закон за општествените организации и донесе Одлука за формирање на Здружение на Етнолозите на СР Македонија,а усвои и Статут на Здружението.

Read more...

Придружете ни се

 

 

 

XI Меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови "Кратово 2022" е поддржан од Амбасата на Израел во Загреб, Република Хрватска

 Emblem_of_Israel.svg.png          

XI International Festival of Ethnological Documentary Films "Kratovo 2022" is supported by the Embassy of Israel in Zagreb, Republic of Croatia