^
Макдеонски (МК)English (UK)
 • 1 Мариово
  Селска архитектура во Мариово, с. Кален. 1996 година.
 • 2 Враќње од нива.
  Село Зубовце, Кумановско, 1998 година.
 • 3 Зурлаџии
  Пред црквата „Свети Јован“ во селото Црешево, Скопско.
 • 4 На Илинден
  Село Павлешенце, Овче Поле, 2002 година.
 • 5 Транспорт на дрва
  Село Калаузлија, Радовишко, 1996 година.

Македонско етнолошко друштво

Членови на телата

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ТЕЛАТА НА МАКЕДОНСКОТО ЕТНОЛОШKO ДРУШТВО

Претседател на МЕД: Проф. д-р Зоранчо Малинов
Секретар на МЕД: М-р Владимир Боцев

Членови на Претседателството:
1. Проф. д-р Зоранчо Малинов, претседател
2. М-р Владимир Боцев, секретар
3. Проф. д-р Мирјана Мирчевска
4. Доц. д-р Рубин Земон
5. М-р Татјана Ѓорѓиовска
6. Лидија Ристевски-Тодоровска
7. Катерина Паскали
8. Драган Георгиевски
9. Анита Ѓорѓиеска

Членови на Надзорниот одбор:
1. Проф. Д-р Весна Петреска, претседател
2. М-р Елизабета Павковиќ
3. Боре Неделковски
4. Валентина Гавриловска
5. Илија Сувариев

Членови на Редакцискиот одбор:
1. Проф. д-р Анета Светиева, главен и одговорен уредник
2. Сања Димовска, секретар
3. Проф. д-р Зоранчо Малинов
4. Проф. д-р Мирјана Мирчевска
5. М-р Славица Христова

 

Придружете ни се

 

 

 

XI Меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови "Кратово 2022" е поддржан од Амбасата на Израел во Загреб, Република Хрватска

 Emblem_of_Israel.svg.png          

XI International Festival of Ethnological Documentary Films "Kratovo 2022" is supported by the Embassy of Israel in Zagreb, Republic of Croatia